• darkblurbg
  • darkblurbg

M-Foto, gevestigd aan van Galenstraat 1 5694 CD Son en Breugel, is verantwoordelijk voor de verwerking van

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:                       

www.mfoto.nl                   

Van Galenstraat 1 5694 CD Son en Breugel / M: 0619449288

Myriam Merks is de Functionaris Gegevensbescherming van M-Foto.

Ik ben te bereiken via info@mfoto.nl of 06-19449288

                                                                                                                                                                                  Persoonsgegevens die ik verwerk.

M-Foto verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:                                                

Voor- en achternaam / Adresgegevens / E-mail adres / Telefoonnr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er

gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,

neem dan z.s.m. contact met mij op via info@mfoto.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

                                                                                                                                                                                              Doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens.

M-Foto verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:   

- Het afhandelen van uw factuur/betaling                                                                                                                

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder                                                                                      

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren                               

- U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten                                                                                    

- Om goederen en diensten bij u af te leveren                                                                                                   

- M-Foto verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens voor mijn belastingaangifte.

                                                                                                                                                                                    Geautomatiseerde besluitvorming.

M-Foto neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen

hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat

daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van M-Foto) tussen zit.

                                                                                                                                                                                            Tijdsduur persoonsgegevens bewaren.

M-Foto bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens

worden verzameld.

                                                                                                                                                                                                Delen van persoonsgegevens met derden

M-Foto verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om

te voldoen aan een wettelijke verplichting.

                                                                                                                                                                                              Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

M-Foto gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

                                                                                                                                                                                              Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw

eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw

persoonsgegevens door M-Foto en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een

verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door

u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens

sturen naar info@mfoto.nl.                        

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het

verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers

onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. M-Foto wil u er tevens op wijzen dat u de.

mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

                                                                                                                                                                                                Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

M-Foto neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via info@mfoto.nl

 

Heeft u vragen/opmerkingen

Neem contact op